TEATRI JA LAVASTAJA VAHEL SÕLMITAVA LEPINGU ÜLDISTE TINGIMUSTE KOKKULEPE

Tallinnas, 15. oktoober 2008.a.
Eesti Lavastajate Liit, registrikoodiga 80036756, asukohaga Uus 5, 10111 Tallinn, mida esindab juhatuse esimees Tiit Palu
ja
Eesti Etendusasutuste Liit, registrikoodiga 80232055, asukohaga Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere, mida esindab juhatuse liige Marika Tint
edaspidi ka Pool või koos Pooled, sõlmisid etendusasutuse ja lavastaja vahelise lepingu tingimuste kokkuleppe (edaspidi Kokkuleppe) järgnevalt:

 1. OBJEKT
1.1    Käesoleva Kokkuleppega lepivad Pooled kokku teatrite ja lavastajate vahel sõlmitavate lepingute üldistes tingimustes, millest Pooled õiguste ja kohustuste määramisel lähtuvad.
1.2    Lepingu täitmisel lähtuvad pooled eelkõige hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, kehtivatest tavadest, seadusandlikust regulatsioonist ning käesolevas Kokkuleppes sialduvatest tingimustest.

2. MÕISTED
2.1 Leping – Kokkuleppest lähtuval Poolte liikmeks olev etendusasutuse- või
organisatsiooni (edaspidi Teatri) ja lavastaja (edasipidi Lavastaja) vahel Teatri
poolt toodetava(te) ja Lavastaja poolt lavastatava(te) lavastus(t)ega seotud Teatri
ja Lavastaja õigusi ja kohustusi sätestav leping.
2.2 Teater – Lepingu Pooleks olev Teater, keda esindab käesolevas Kokkuleppes
Eesti Etendusasutuste Liit.
2.3 Lavastaja – Lepingu Pooleks olev lavastaja, keda esindab käesolevas
Kokkuleppes Eesti Lavastajate Liit.
2.4 Koosseisuline lavastaja – Lavastaja, kellel on Teatriga sõlmitud tähtajaline või
tähtajatu tööleping.
2.5 Külalislavastaja – Lavastaja, kellega on sõlmitud ühekordne leping teatud kindla
etenduse lavastamiseks.
2.6 Lavastus – Teatri poolt toodetav ja Lepingu alusel Lavastaja poolt lavastatav
etendus. Lavastuseks loetakse täismahulist lavastust vastavalt 14. veebruarist
2008. a Eesti Näitlejate Liidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu vahel sõlmitud
kollektiivlepingus sätestatuga.
2.7 Akadeemiline erialane kõrgharidus – käesoleva Kokkuleppe kontekstis
mõistavad Pooled selle all kõrgharidust, mis on omandanud näitleja ja/või
lavastaja eriala.

3. LEPINGU SÕLMIMINE
3.1 Leping vormistatakse kirjalikult, selges ja korrektses eesti keeles, vähemalt kahes
võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks originaalekseplar jääb
Teatrile ja teine originaaleksemplar jääb Lavastajale.
3.2 Lepingu allkirjastavad mõlemad Pooled. Lavastaja allkirjastab Lepingu isiklikult.
Teatri poolt allkirjastab Lepingu Teatri juht või mõni muu vastavat õigust omav
isik.

4. LEPINGU KESTVUS JA UUENDAMINE
4.1 Koosseisulise lavastajaga sõlmib Teater Lepingu vähemalt üheks Teatri hooajaks.
4.2 Külalislavastajaga sõlmib Teater Lepingu konkreetse Lavastuse lavastamiseks.
4.3 Pooled peavad soovitavaks Lepingu pikendamisest või üles ütlemisest ette teatada
vähemalt 6 kuud enne Lepingu tähtaja möödumist.
4.4 Lepingu lõpetamine toimub Lepingus ja seadustes sätestatud alustel ja korras.

5. LEPINGU TASU
5.1 Akadeemilise erialase kõrgharidusega Lavastaja minimaalne kuupalk on võrdne
Vabariigi Valitsuse ja TALO palgakokkuleppes sätestatud kõrgharidusega
kultuuritöötaja miinimumpalgaga.
5.2 Punktis 5.1 sätestatud minimaaltasu eest on Koosseisuline lavastaja kohustatud
tegema kuni 2,5 lavastust hooajas.
5.3 Erialast akadeemilist kõrgharidust omavale Külalislavastajale maksab Teater
Lavastuse eest tasu, mis on suurem või võrdne Kokkuleppe punktis 5.1 sätestatud
Koosseisulise lavastaja 4,5 kordse kuupalga alamääraga.
5.4.1    25% Tasust ühe nädala jooksul pärast Lepingu sõlmimist;
5.4.2    25% Tasust ühe nädala jooksul pärast Lavastuse esimese proovi toimumist;
5.4.3    ülejäänud 50% Tasust ühe nädala jooksul pärast Lavastuse esietenduse toimumist.

5.5 Kui Külalislavastaja elukoht ei ole Lepingust tuleneva töö asukoha linnas või
vallas või selle naaberlinnas või –vallas, korraldab Teater oma kulul või
kompenseerib Külalislavastaja majutuse või transpordi elukohta, kui
Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.
5.6    Lavastuse taastusproovide eest Teatri poolt Lavastajale makstav tasu sätestatakse   Lepingus. Lavastuse ühe taastusproovi tasuks on suurus, mis saadakse Lepingu summa jagamisel Lavastuse väljatoomiseks tegelikult kulunud provide arvuga, kui Lepingus

6. TEATRI JA LAVASTAJA VAHELINE KOOSTÖÖ
6.1 Koosseisuline lavastaja võtab osa Teatri repertuaariplaanide väljatöötamisest ja
osaleb ka teiste Teatrit puudutavate loominuguliste küsimuste arutamisel.
6.2 Teater lepib vähemalt 2 kuud enne Teatri hooaja lõppu Koosseisulise lavastajaga
kokku järgmise hooaja Lavastused.
6.3 Lavastaja teeb ettepaneku Teatri juhtkonnale loomingulisete ülesannete jaotuseks
Lavastuses, lavastatava teose tõlkija, kunstniku, koreograafi ning teiste vajalike
spetsialistide kohta. Teatri huvidest tulenevalt on iga Koosseisuline lavastaja
valmis arvestama töö planeerimisel ja lavastusgrupi moodustamisel teatri
tööplaani ja eelarveliste võimalustega. Konsensus saavutatakse läbirääkimiste
käigus.
6.4 Enne Lavastuse proovide algust peab olema Teatri ja Lavastaja vahel saavutatud
lõplik kokkulepe Lavastuse osatäitjate ja ülejäänud loomingulise ja tehnilise
töörühma suhtes, koostatud Lavastuse täpne proovikava, muuhulgas eraldi
fikseeritud lavaproovide ja peaproovide arv ning esietenduse kuupäev.

7. LAVASTAJA KOHUSTUSED
7.1 Koosseisuline lavastaja jälgib Lavastust kogu selle Teatri mängukavas oleku
vältel vastutades Lavastuse kunstilise taseme eest kuni Lavastuse etendamise
lõpuni. Vajadusel kohustub Lavastaja ilma täiendava tasuta andma Lavastuses
osalejatele täiendavaid suuniseid jms., tegema Lavastuses täpsustusi ja korrektiive
ning viima läbi täiendavaid proove.
7.2 Lavastaja kohustub Lavastuse lavastamisel kinni pidama Lavastuse planeeritud
eelarvest, proovide arvust ning ajakavast.
7.3 Proovide käigus ilmnenud vajaduse kohta muuta dekoratsioone, kostüüme jt.
kujunduselemente lepitakse viivitamatult kokku Teatri ja Lavastaja vahel eraldi.
Kokkulepe saavutatakse läbirääkimiste käigus.
7.4 Lavastaja kohustub kinni pidama kehtivatest töökaitse, tuleohutuse jms. Nõuetest.
7.5 Lavastajal on kohustus osaleda oma Lavastuse reklaamplaani väljatöötamisel ja
teostamisel.

8. LAVASTAJA ÕIGUSED
8.1 Kui Lavastajast mitteolenevatel põhjustel ei ole toimunud kokkulepitud arvu
Lavastuse proove (sealhulgas toimunud peab olema kokkulepitud arv Lavastuse
lava- ja peaproove), kohustub Teater Lavastaja nõudmisel Lavastuse esietendust
edasi lükkama.
8.2 Ilma Lavastaja nõusolekuta on keelatud pärast Lavastuse esietenduse toimumist
muuta Lavastuse režiid (sealhulgas valgus- ja helipartituuri), osatäitjaid,
kujundust, kostüüme jne.
8.3 Kui Lavastust ei ole etendatud enam kui kuu aega, on Teater kohustatud
võimaldama Lavastajale täiendavaid proove, vajadusel ka lava-ja orkestriproove.

9. TEATRI KOHUSTUSED
9.1 Teater kohustub Lavastajale tagama Lavastuse teostamise vähemalt eelnevalt
kokkulepitud eelarve raames.
9.2 Teater kohustub Lavastajale tagama Lavastuse eelnevalt kokkulepitud proovide
arvu, sealhulgas lava- ja peaproovide arvu koos kõigi vajalike näitlejate osavõtul.
9.3 Teater kohustub Lavastuse või selle osade reklaamimisel või publiku
informeerimisel märkima Lavastaja nime, kui Teater ja Lavastaja ei ole eelnevalt
kirjalikult kokku leppinud teisiti.
9.4 Kui Lavastust ei ole etendatud enam kui kuu aega, on Teater kohustatud
võimaldama Lavastajale nõudmisel täiendavaid prove, vajadusel ka lava- ja
orkestriproove.
9.5 Teatril on kohustus informeerida Lavastajat Lavastuse otseülekandest,
salvestamisest, külalisetenduste olulistest tingimustest.

10. FORCE MAJEURE
10.1 Kohustuse rikkumine on vabandatav ainult olukorras, kui Pool rikkus kohustust
vääramatu jõu (force majeure) tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saa
mõjutada ja mõistuslikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta
Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava
asjaolu või selle tagajärje ületaks.
10.2 Kui tööplaani muudetakse põhjusel, mida võib kvalifitseerida kui force majeure,
on mõlemad pooled kohustatud püüdlema graafikusse tagasijõudmist. Kui see
pole võimalik Lavastaja, kunstniku või töörühma hinngul ilma kunstilist
kvaliteeti ohustamata, tehakse uus tööplaan.

11. LEPINGUST TULENEVAD ERIMEELSUSED
11.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Teatri ja Lavastaja vaheliste
läbirääkimiste teel. Vajadusel või kui seda nõuab Teater või Lavastaja kaasatakse
läbirääkimistele ka Eesti Lavastajate Liidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu
esindajad.
11.2 Kokkuleppe mittesaavutamisel laheneb vaidluse kohus või muu vastavat
pädevust omav organ.

12. LEPINGU MUUD SÄTTED
12.1 Teater ja Lavastaja lähtuvad Lepingust tulenevates omavahelistes suhetes
Lavastuse hea käekäigu, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, tavast, Lepingust,
Kokkuleppest ja seadustest.

13. KOKKULEPPE KEHTIVUS
13.1 Kokkulepe jõustub allkirjastamisest mõlema Poole poolt ja on sõlmitud
määramata tähtajaga.
13.2 Kokkulepe kehtib 3 kuud pärast ühe osapoole kirjalikku taotluse esitamist
Lepingu tingimuste ja sellest tulenevalt Kokkuleppe tingimuste muutmiseks või
Kokkuleppest üles ütlemiseks.

Eesti Lavastajate Liit :                                                       Eesti Etendusasutuse Liit:
Tiit Palu                                                                             Marika Tint
Juhatuse esimees                                                                Juhatuse liige
9. november 2008                                                              15. oktoober 2008