Loometoetused ja stipendiumid

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse vorm [pdf] [doc]
[vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele (LLS), muudatused 22.04.2020]

NB! Kriisiabi vahendid loometoetuste maksmiseks 2020. aastaks otsas.

2021. aasta algusest toetuse soovijatel tuleb taotlus esitada enne 14.11.2020.

 • Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse saab esitada ELDL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina (kaisa@teatriliit.ee). Kui ELDL liikmel ei ole võimalik esitada taotlust elektroonilisel kujul, palun lahenduse leidmiseks võtta Kaisaga ühendust telefonil 521 3988. Loomeliit menetleb taotlust kuni 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisele järgnevast päevast kuid samas nii kiiresti kui võimalik. Toetusega kaasnev haigekassa kindlustatus ja toetuse maksmise arvestus algab taotlusel olevast kuupäevast pärast otsuse tegemist tagasiulatuvalt.

Olulisemad muudatused taotlejale:

(!) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses (584 eurot).
(!!) Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat sissetulekut, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurust kuus (584 eurot) ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.
(!!!) Loometoetuse taotlemisel eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kohaldata loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18 lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet (toetuse taotlemise vahe ei pea olema kaks aastat).

NB!  Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei tohi loomeliit määrata stipendumeid loovisikute loometegevuseks ega sellega seotud täiendusõppeks, eelnevate aastate jäägina on see raha ette nähtud välja maksmiseks vabakutselise loovisiku loometoetusteks vastavalt taotluste laekumisele.

Stipendiumi kasutamise aruanne [pdf] [doc]

Vajalikud vormid on alla laetavad Google Drive keskkonnast.

Stipendiumi saamise eelduseks on:

 • Taotleja on olnud liidu liige vähemalt 1 aasta
 • ELDL kui ka Teatriliidu liikmemaksud on tasutud õigeks ajaks
 • Liikmel pole aruandevõlga (aruandevõla laekumise kuupäevast on möödunud vähemalt 6 kuud)
 • Liige ei ole vabastatud liikmemaksu tasumisest ega maksa liikmemaksu soodustariifil

Toetus on mõeldud erialase loometegevuse toetamiseks, erialase enesetäiendamise- ja õppereisideks, festivalikülastusteks, koolitusteks, residentuuris osalemiseks jms.

Koolituste puhul, mis on kaudselt seotud lavastaja või dramaturgi erialaga (nt keeleõpe, kultuuriteoreetilised kursused vms) peab taotluses esitama veenva põhjenduse, kuidas on antud koolitus seotud konkreetse lavastaja või dramaturgi loomingulise/ ametialase arenguga, sellised taotlused hüvitatakse üldjuhul 75% ulatuses, 25% on vajalik omafinantseering.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

ELDLi juhatus palub stipendiumitaotlused (näiteks festivalikülastused jms) võimalusel esitada ka Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali.

 • Stipendiumitaotlusi võib esitada paberkujul ELDL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale (Teatriliidu kontoris Uus tn 5), digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina või skaneerituna (kaisa@teatriliit.ee) kuu 15. kuupäevaks. Otsuse teeb juhatus kümne päeva jooksul.
 • Taotluse kulude ja tulude pool peavad olema tasakaalus.
 • Majutuse piirmaksumus on üldjuhul 80 eurot ööpäeva kohta. Kahekohalise toa puhul katame vaid ELDL liikme kulud. Põhjendatud olukorra puhul võib juhatus otsustada võimalusel eraldada suurema summa.
 • Stipendiumiga seotud kultuurisündmuste piletid esitada eraldi taotlusega tagantjärele (vt piletite kompensatsioon).
 • ELDL tasub põhjendatud tervisekindlustusi ja viisasid.
 • ELDL võib tasuda erandkorras kohaliku transpordi ja parkimistasu kulusid.
 • ELDL võib tasuda erandkorras bensiinikulu (väljaarvestatult 10 l/ 100 km). Taotlusesse lisada prognoositav kütusekulu täpsemalt + kilometraaž. Aruandesse lisada kuludokumendid.
 • Stipendiumi aruandlus tuleb esitada ühe kuu jooksul toimunud sõidust-koolitusest vms (taotluses esitatud kasutamisajavahemiku lõppemise kuupäevast). Aruandluse hilinemise puhul ei võta juhatus taotleja võimalikku uut avaldust otsustamisele poole aasta jooksul korrektse aruandluse esitamise kuupäevast.
 • Aruandluse kuludokumendid peavad olema originaalid, kui need ei ole originaalis digitaalsel kujul. Lisatud peavad olema maksekorraldused.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud aruandlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Kuludokumentide puhul ei aktsepteerita sularaha väljamineku ja sissetuleku ordereid (Euroopa Liidu piires).
 • Stipendiumi finantsaruandes käib arveldus iga rea kaupa eraldi. Vähem- ja enamtehtud kulusid ei saa summeerida. Vähem tehtud kulude vahe tuleb tagastada. Enam tehtud kulud jäävad taotleja omavastutuseks.

Stipendiumi või toetuse välja maksmine toimub nädala jooksul juhatuse otsusest.