Loometoetused ja stipendiumid

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse vorm [pdf] [doc]
[vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele (LLS), muudatused kehtivad alates 18.04.2021]

  • Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse saab esitada ELDL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale digitaalsel kujul digiallkirjastatult failina (kaisa@teatriliit.ee). Kui ELDL liikmel ei ole võimalik esitada taotlust elektroonilisel kujul, palun lahenduse leidmiseks võtta Kaisaga ühendust telefonil 521 3988. Loomeliit menetleb taotlust vastavalt seadusele kuni 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisele järgnevast päevast kuid samas nii kiiresti kui võimalik. Toetuse maksmise arvestus algab taotlusel olevast kuupäevast pärast otsuse tegemist tagasiulatuvalt. Haigekassa kehtib üks kuu pärast toetusperioodi lõppu.
  • Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on.
  • NB! Akadeemilisel puhkusel olija ei vasta loometoetuse nõuetele.

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud erisus loometoetuse maksmisel 2021. aastal:

(1) COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest tingitud olukorra tõttu ei
kohaldata 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini loovisiku suhtes käesoleva seaduse § 18
lõike 7 teises lauses sätestatud nõuet.

(2) 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini on vabakutselisel loovisikul õigus saada
loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu
võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse
suuruses või töövõimetoetust kuni ühe käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse
suuruses või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni ühe
käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses.

(3) 2021. aasta 18. aprillist kuni 31. detsembrini ei arvata sissetuleku hulka loovisikule laekuvat
sissetulekut, mille suurus ei ületa ühte käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse
suurust kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga
mittemaksustatavat tulu.“.

Vajalikud vormid on alla laetavad Google Drive keskkonnast.

Loomestipendiume ei ole loomeliidul tekkinud kriisiolukorras kahjuks võimalik maksta, aitame meie toetust vajavaid liikmeid.