Liikmele

LIIKMEKS ASTUMINE

Eesti Lavastajate Liidu liikmeks võivad põhikirja vastavate alapunktide järgselt olla:

2.1.1. isikud, kes töötavad koosseisuliste lavastajatena kutselistes teatrites;
2.1.2. vabakutselised lavastajad, samuti lavastavad näitlejad, dramaturgid, kunstnikud jne, kes on teinud vähemalt kaks lavastust kutselises teatris;
2.1.3. isikud, kes on saanud teatrialase hariduse ning töötavad koosseisuliste lavastajatena harrastusteatrites ning on seda teinud vähemalt kaks aastat;
2.1.4. teatrikoolides töötavad lavastajad.”
2.2. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isikliku kirjaliku avalduse põhjal.

Liikmeks astumisel tuleb esitada:

1. kirjalik avaldus

2. liikmeandmete ankeet

3. kui liikmeksastuja pole Eesti Teatriliidu liige, siis ka ETL ankeet/ liikmekaart

4. portreefoto (eraldi fail ja mitte pdf-formaadis)

Eesti Lavastajate Liidu (ELL) liige on automaatselt ka Eesti Teatriliidu (ETL) liige ja talle kehtivad Eesti Teatriliidu õigused ja kohustused. Teatriliidu liikmeks arvatakse Eesti Lavastajate Liitu astumisel sama avalduse põhjal, kuid kui liige lahkub ELL-ist, võib ta jääda ka ainult ETLi liikmeks. Kui ta soovib lahkuda mõlemast liidust, tuleb lahkumisavaldus kirjutada mõlemasse eraldi.

Vastavate blanketipõhjade saamiseks pöörduda ELL esimehe Jaanika Juhansoni poole e-aadressil: jaanika.juhanson@gmail.com

Enne juhatuse koosolekut kohtub ELL esimees liikmekandidaadiga.

 

LIIKMEMAKS

Vastavalt Eesti Lavastajate Liidu 17.03.2013 üldkoosoleku otsusele on lavastajate liidu liikmemaksu kord järgmine:

1. Kõik Eesti Lavastajate Liidu (edaspidi – ELL) liikme (edaspidi – Liige) erialased tööd (edaspidi – Töö,) kantakse Liikme loomeregistrisse (edaspidi – Register).
2. ELL liikmemaksu arvestuse aluseks on Register.
3. Liige on kohustatud maksma liikmemaksu iga Registrisse kantud Töö eest.
4. ELL liikmemaksu määr on:
4.1.   20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 40 (nelikümmend) eurot aastas;
4.2.   pensionieas liikmele 20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 10 (kümme) eurot aastas;
4.3.   liikmetele vanuses alates 70. eluaastast 0 (null) eurot aastas.
5. Liikmemaks kalendriaasta jooksul tehtud Tööde eest makstakse hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks Eesti Lavastajate Liidu arveldusarvele EE311010220245860228.
6. Kui Liige ei ole punktis 5 märgitud tähtajaks liikmemaksu tasunud, ei võimaldata talle järgneval kalendriaastal ELL toetusi ja soodustusi.
7. Liikmed on kohustatud maksma liikmemaksu ka ELL katusorganisatsioonile Eesti Teatriliidule vastavalt teatriliidule liikmemaksu maksmise korrale: Vaata lisaks: http://www.teatriliit.ee/liikmele

Teatriliidu liikmemaks tuleb tasuda samuti 31. detsembriks Eesti Lavastajate Liidu arvelduskontole EE311010220245860228 (selgitusse, et tegemist Teatriliidu liikmemaksuga ning millise perioodi eest).

Aktiivsele liikmele ja töötavale seeniorile on see 1% sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust, kuid mitte vähem kui 57,60 EUR aastas. Mittetöötavatele seenioridele on see 12 EUR aastas, üle 70-aastased on maksust vabastatud.

Ka Teatriliidu liikmemaksu võla või hilinemise puhul ei võimaldata liikmele järgneval kalendriaastal ELL toetusi ja soodustusi.

 

LOOMEREGISTER

Eesti Lavastajate Liidu liikmete loomeregistrina toimivad kodulehel ülevalolevad liikmete lavastusnimekirjad. Igal liikmel on vähemalt kord aastas (nt aasta lõpus) kohustus üle vaadata ja kaasajastada oma lehekülje andmed (eelkõige – aasta jooksul lisandunud lavastuste andmed).

Muudatusi ja lisandusi võib saata jooksvalt ELLi esimehele Jaanika Juhansonile (jaanika.juhanson@gmail.com).

 

LOOMETOETUSED

Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotlus [pdf] 
[nn töötu abiraha, vastavalt loovisikute ja loomeliitude seadusele]
Kutselise loovisiku stipendiumitaotlus [pdf] [doc]
[Loomingulise enesetäiendamise reisideks ja täiendõppeks]

Stipendiumi kasutamise aruanne

Eesti Lavastajate Liit eraldab loovisikute loomestipendiumi kuni 650 EUR aastas (eelduseks, et nii ELL kui Teatriliidu liikmemaksud on tasutud õigeaegselt, liikmel pole aruandevõlga ja aruandevõla laekumise kuupäevast on möödunud vähemalt 6 kuud – näiteks kui võlas olev aruanne esitati 6. juunil, saab uuesti taodelda 7. detsembril).

Toetus on mõeldud erialase enesetäiendamise reisideks, festivalikülastusteks, koolitusteks jms. Koolituste puhul, mis on kaudselt seotud lavastaja erialaga (nt keeleõpe, kultuuriteoreetilised kursused vms) peab taotluses esitama veenva põhjenduse, kuidas on antud koolitus seotud konkreetse lavastaja loomingulise/ ametialase arenguga.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

ELLi juhatus palub stipendiumitaotlused (näiteks festivalikülastused jms) võimalusel esitada ka Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali.

Taotlused:

 • Taotlusi võib esitada paberkujul ELL teabe- ja korraldusjuhile Kaisa Seinale (Teatriliidu kontoris Uus tn 5), digitaalsel kujul failina või skaneerituna sekretärile (kaisa@teatriliit.ee) ja ELLi esimehele (jaanika.juhanson@gmail.com).
 • Taotluses peab olema märgitud kaasfinantseering ja omavastutus (olme ja toitlustus ei kuulu kaas- ega omafinantseeringu alla).
 • Taotluse kulude ja tulude pool peavad olema tasakaalus.
 • Majutuse piirmaksumus on üldjuhul 80 eurot ööpäeva kohta. Kahekohalise toa puhul katame vaid ELL liikme kulud. Põhjendatud olukorra puhul võib juhatus otsustada võimalusel eraldada suurem summa.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Ühe stipendiumitaotluse erinevad kuluread ei tohi olla esitatud erinevatele Teatriliidu alaliitudele (nt transport Näitlejate Liitu ja majutus Lavastajate Liitu).
 • Taotluses (nt festivalisõidu või enesetäiendamisreisi puhul) võib olla ära näidatud ka piletite kompensatsioon 75%, kuid  taotletavasse summasse ei saa seda arvestada. Liit kompenseerib teatripiletid eraldi taotlusega tagantjärgi, piletite esitamisel (vt altpoolt teatripiletite kompensatsioon).
 • ELL tasub reiside põhjendatud tervisekindlustusi reisi vältel ja viisasid.
 • ELL võib tasuda erandkorras kohaliku transpordi ja parkimistasu kulusid.
 • ELL võib tasuda erandkorras bensiinikulu (väljaarvestatult 10 l/ 100 km). Taotlusesse lisada prognoositav kütusekulu täpsemalt + kilometraaž. Aruandesse lisada kuludokumendid.
 • ELL võib eraldada loometoetusi erialaselt põhjendatud keeleõppeks 75% mahus üldkulust.
 • Taotluses võib jätta täitmata viimase kolme aasta lavastuste lahtri (või lahtri kustutada), kuna kodulehel ülevalolev loomeregister toimib liikmete loomingulise tegevuse andmebaasina (eeldame, et liige on järjepidevalt kaasajastanud oma andmeid).

Aruandlus:

 • Stipendiumi aruandlus tuleb esitada ühe kuu jooksul toimunud sõidust-koolitusest vms (taotluses esitatud kasutamisajavahemiku lõppemise kuupäevast). Aruandluse hilinemise puhul ei võta juhatus taotleja võimalikku uut avaldust otsustamisele poole aasta jooksul korrektse aruandluse esitamise kuupäevast.
 • Aruandluse kuludokumendid võivad olla kas originaalid või koopiad (aruandluse digikujul esitades), kuid lisatud peavad olema maksekorraldused.
 • Digitaalsel kujul (failina) või skaneerituna esitatud aruandlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Kuludokumentide puhul ei aktsepteerita sularaha väljamineku ja sissetuleku ordereid (Euroopa Liidu piires).

TERVISETOETUSED

Toetame retseptiravimite ostu. Teiste tervisetoodete/ teenuste/ ravimite vms ostu toetame erandina põhjendatud mahus liidu rahaliste võimaluste olemasolul.

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Kuludokumendid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Pangaülekandega maksed väljavõttena kas väljaprindituna või avalduse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Piletitel peab olema seerianumber või esitatud koos maksedokumendi või korraldajapoolse arvega.

Kui vormistus on ebakorrektne ja eeldab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10%. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

 

TEATRIPILETITE JT KULTUURISÜNDMUSTE PILETITE KOMPENSATSIOON

Eesti Lavastajate Liit kompenseerib oma liikmete nii välismaal kui Eestis vaadatud lavastuste/ osaletud kultuurisündmuste/ külastatud kultuuriasutuste puhul:

 • teatripiletid ja teatrietenduste ülekannete/salvestuste kinopiletid 75% ulatuses;
 • muuseumi- ja kunstinäituste piletid 75% ulatuses;
 • teiste (kultuuri)sündmuste hüvitamise puhul otsustab juhatus vastavalt avalduses esitatud seletuse põhjendatusele iga juhtumi juures eraldi, kuid mitte rohkem kui 75% ulatuses. Seletuses peab olema välja toodud sündmuse olulisus lavastaja loomingulise enesetäienduse perspektiivis.

Avalduste vormistus:

Taotlemiseks esitada vabas vormis avaldus kas paber- või digikujul. Piletid esitada lisana – originaaldokumendid kleebituna juurdelisatud valgele A4 formaadis paberile. Digipiletid väljaprindituna või avalduse digikujul esitades lisafailina. Faili kujul esitatud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Avalduses peavad olema: lavastuse või kultuurisündmuse nimi/ nimed, pileti(te) maksumus(ed), piletite kogumaksumus ja väljaarvutatuna 75% piletite kogumaksumusest ning vajadusel lisapõhjendus. Kui piletid tekivad lisakuluna ELLi loomestipendiumi raames osaletud enesetäienduslikul reisil, tuleb see avalduses ära märkida.

Kui vormistus on ebakorrektne ja eeldab lisatööd, on juhatusel õigus taotletavalt summalt maha arvestada 10% st kompenseerida 65% ulatuses. Seeniorliikmete puhul mahaarvestust ei toimu.

Liikmemaksudega hilinemise puhul (kui liikmemaksud pole tasutud 31. detsembriks) kaotab liige taotlemisõiguse järgmiseks kalendriaastaks.

KÕIGI TOETUSTE jm VÄLJAMAKSMINE toimub nädala jooksul juhatuse koosoleku otsusest.

GILD

Teatriliidu Gild on vabakutselisi loovisikuid koondav mittetulunduslik ühendus, mille eesmärkideks on:

 • teatriloome ja etenduskunstide edendamine sellega seotud osapoolte asjaajamise lihtsustamise ja kergendamise kaudu;
 • etendusasutuste ja loovisikute vaheliste õigus- ja majandussuhete standardiseerimine ja administratiivkoormuse vähendamine,
 • loovisikute sotsiaalse kaitstuse parandamine

Lisainfo: http://teatriliit.ee/gild