Koosseisulise lavastaja tööleping (raamleping)

1. OSAPOOLED
1.1. Individuaalleping sõlmitakse koosseisu tuleva lavastajaga teatrijuhi poolt isiklikult. Samamoodi toimub lepingu pikendamine.

2. LEPINGU KESTVUS JA UUENDAMINE
2.1. Koosseisulise lavastajaga sõlmib teater töölepingu mitte vähem kui üheks hooajaks.
2.2. Allakirjutanud pooled peavad soovitavaks lepingu pikendamisest või katkestamisest ette teatada vähemalt 6 kuud enne lepingu tähtaja möödumist.

3. TÖÖTASU JA HONORARID
3.1. Akadeemilise kõrgharidusega lavastaja minimaalne kuupalk on 5400 krooni.
Akadeemilise kõrghariduseta lavastaja minimaalne kuupalk on 4600 krooni.
3.2. Lepingus näidatud põhipalga eest on lavastaja kohustatud tegema kuni 2,5 lavastust hooajas.
3.3. Kolmanda lavastuse puhul makstakse 0,5 mõttelise osa eest honorari 2,4 kuupalga ulatuses lisaks põhipalgale.
3.4. Neljanda jne lavastuse honorar on 4,8 kuupalka.

4. KOOSTÖÖ
4.1. Koosseisuline lavastaja võtab osa teatri repertuaariplaanide väljatöötamisest ja osaleb ka teiste, kogu teatrit puudutavate loominguliste küsimuste arutamisel.

4.2. Teatri juht lepib lavastajaga kokku tema järgneva hooaja lavastused ja tööperioodid vähemalt 2 kuud enne eelmise hooaja lõppu.

4.3. Teatri huvidest tulenevalt on iga koosseisuline lavastaja valmis arvestama töö planeerimisel ja rollide jaotamisel teiste samal ajal töötavate lavastajatega. Konsensus saavutatakse läbirääkimiste käigus.

4.4. Lavastaja teeb ettepaneku teatri juhtkonnale osade jaotuseks lavastatavas näidendis, lavastatava teose tõlkija, kunstniku, koreograafi ning teiste vajalike spetsialistide kohta.

4.5. Hiljemalt kaks kuud enne proovide algust peab olema saavutatud lõplik kokkulepe osatäitjate ja ülejäänud loomingulise ja tehnilise töörühma suhtes, koostatud täpne proovikava, muuhulgas eraldi fikseeritud lavaproovide ja peaproovide arv ning esietenduse kuupäev. Samuti peab olema jõutud kokkuleppele (vastavalt kunstniku kavanditele, mittekoosseisuliste töötajate kasutamisele ja muudele vajalikele erikulutustule) lavastuse eelarvelise maksumuse suhtes.

5. LAVASTAJA KOHUSTUSED

5.1. Lavastaja on kohustatud jälgima lavastust kogu mängukavas oleku vältel, tegema vajadusel märkusi, täpsustusi, korrektiive, täiendavaid proove jne. Ta vastutab lavastuse kunstilise taseme eest kuni selle etendamise lõpuni.

5.2. Lavastaja kohustub oma töös kinni pidama lavastusele planeeritud eelarvest, proovide arvust ning ajakavast.

5.3. Proovide käigus ilmnenud vajaduse kohta muuta dekoratsioone, kostüüme jt kujunduselemente lepitakse kokku teatri juhtkonna ja lavastaja vahel eraldi.

5.5. Lavastaja, koostöös kunstnikuga, on kohustatud kinni pidama teatris kehtivatest töökaitse ja tuleohutuse nõuetest.

6. LAVASTAJA ÕIGUSED

6.1. Kui lavastajast mitteolenevatel põhjustel ei ole toimunud kokkulepitud arv proove, sealhulgas lava- ja peaproove, on lavastajal õigus nõuda esietenduse edasilükkamist.

6.2. Ilma lavastaja või tema poolt volitatud isiku nõusolekuta on keelatud muuta re?iid (sealhulgas valgus- ja helipartituuri), vahetada osatäitjaid, muuta kujundust, kostüüme jne.

6.3. Kui lavastust ei ole etendatud enam kui kuu aega, on lavastajal õigus nõuda täiendavaid proove, vajadusel ka lava- ja orkestriproove.

6.4. Vajadusel lepib lavastaja teatri administratsiooniga kokku lavastuse etendamise eritingimuste kohta. Üldjuhul peab selline kokkulepe olema saavutatud enne proovide algust.

6.5. Lavastajal on õigus osaleda oma lavastuse reklaamiplaani väljatöötamisel ja teostamisel.

6.6. Lavastajal on õigus osaleda lavastuse transleerimisel, salvestamisel, esitamisel külalisetendustel jne.

7. TEATRI KOHUSTUSED

7.1. Teatri juhtkond (administratsioon) teeb omalt poolt kõik selleks, et võimaldada lavastajale eelnevalt kokkulepitud proovide arv, sealhulgas lava- ja peaproovide arv kõigi vajalike näitlejate osavõtul.

7.2. Teater on kohustatud lavastuse või selle osade reklaamimisel või publiku informeerimisel märkima lavastaja nime, kui erandjuhul ei ole kokku lepitud teisiti.

8. SANKTSIOONID

8.1. Lavastaja süüst tulenevad muudatused töökavas, mis toovad teatrile otsest majanduslikku kahju, kuuluvad sanktsioneerimisele kooskõlas “Töötajate distsiplinaarvastutuse seadusega”.

9. FORCE MAJEURE

9.1. Kui tööplaani muudetakse põhjusel, mida võib kvalifitseerida kui force majeure, on mõlemad pooled kohustatud püüdlema graafikusse tagasijõudmist. Kui see pole võimalik lavastaja, kunstniku ja töörühma hinnangul ilma kunstilist kvaliteeti ohustamata, tehakse uus tööplaan.

10. ERIMEELSUSED

10.1. Kõik ülaltoodud küsimustest tulenevad erimeelsused lahendatakse esmalt erialaliitude kohalike osakondade poolt volitatud isikute poolt, erimeelsuste säilimisel Eesti Lavastajate Liidu juhatuse ja Eesti Teatrijuhtide Liidu poolt volitatud isikute läbirääkimistel.

11. KESTVUS

11.1. Käesolev raamleping kehtib 3 kuud pärast ühe osapoole kirjaliku taotluse esitamist lepingutingimuste muutmiseks või lepingu peatamiseks.

 

 

Eesti Lavastajate Liit
Andres Noormets [esimees]

Eesti Teatrijuhtide Liit
Indrek Saar [esimees]

11. november 1998