Uus liikmemaksu tasumise kord


Vastavalt Eesti Lavastajate Liidu 17.03.2013 üldkoosoleku otsusele on lavastajate liidu liikmemaksu kord järgmine:

1. Kõik Eesti Lavastajate Liidu (edaspidi – ELL) liikme (edaspidi – Liige) erialased tööd (edaspidi – Töö,) kantakse Liikme loomeregistrisse (edaspidi – Register).

2. ELL liikmemaksu arvestuse aluseks on Register.

3. Liige on kohustatud maksma liikmemaksu iga Registrisse kantud Töö eest.

4. ELL liikmemaksu määr on:

4.1.   20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 40 (nelikümmend) eurot aastas;

4.2.   pensionieas liikmele 20 (kakskümmend) eurot iga Registrisse kantud Töö eest, kuid mitte vähem kui 10 (kümme) eurot aastas;

4.3.   liikmetele vanuses alates 70. eluaastast 0 (null) eurot aastas.

5. Liikmemaks kalendriaasta jooksul tehtud Tööde eest makstakse hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks Eesti Lavastajate Liidu arveldusarvele 10022019538007 (SEB)

6. Kui Liige ei ole punktis 5 märgitud tähtajaks liikmemaksu tasunud, ei võimaldata talle järgneval kalendriaastal ELL toetusi ja soodustusi.

7. Liikmed on kohustatud maksma liikmemaksu ka ELL katusorganisatsioonile Eesti Teatriliidule vastavalt teatriliidule liikmemaksu maksmise korrale: Vaata: http://www.teatriliit.ee/liikmele

Palume tasuda eri liitude liikmemaksud eraldi kontodele koos vastava selgitusega, millise Töö või perioodi eest liikmemaks tasutakse!