Tüüpsituatsioonid

TÜÜPSITUATSIOONID

Situatsioon 1
Teater tellib dramaturgilt näidendi või dramatiseeringu aegsasti enne proovide algust. Dramaturg kirjutab teksti valmis aegsasti enne proovide algust ja enne kavandite esitamist. Lavastaja tutvub tekstiga, annab dramaturgile tagasisidet. Dramaturg arvestab tagasisidega, muudab enda teksti vastavalt tagasisidele ja esitab teatrile teose fikseeritud variandi aegsasti enne esimest proovi.
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Ideaalsituatsioon. Kõik on õnnelikud ja saavad õigeaegselt oma tööd alustada. Dramaturgil on õigus saada näidendi või dramatiseeringu eest ühekordset tasu ning autoritasu protsenti.

Situatsioon 2
Dramaturgilt tellitakse uus näidend või dramatiseering. Dramaturg annab oma teose aegsasti enne esimest proovi lavastajale ja teatrile üle. Lavastaja hakkab materjaliga tõsiselt tööle aga alles proovide käigus ning palub dramaturgil oma teos olulisel määral ümber kirjutada.
Sama olukord võib tekkida ka juba aastaid varem kirjutatud näidendi puhul. Lavastaja leiab selle, otsustab lavastada, kuid proovide käigus palub autoril teksti oluliselt muuta.
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Näitekirjaniku/dramaturgi tööülesanded saavad läbi hetkel, mil tekst on lavastajale ja teatrile üle antud ja nemad on selle vastu võtnud. See juhtub hiljemalt enne esimest proovi. Proovi ajal muutuste tegemine on juba lavastusdramaturgi töö, mis kuulub eraldi tasustamisele vastavalt raamlepingus kehtestatud miinimumtariifidele. Proovide käigus teksti kohendamiseks võib palgata ka eraldi lavastusdramaturgi, seda tööd ei pea tegema originaalteksti autor.

Situatsioon 3
Teater tellib dramaturgilt aegsasti näidendi või dramatiseeringu, kuid dramaturg ei anna seda kokkulepitud ajaks üle või annab üle osaliselt.
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Kui dramaturgil puudub mõjuv põhjus, on teatril õigus nõuda dramaturgilt eellepingu rikkumise eest leppetrahvi.

Situatsioon 4
Dramaturgil palutakse enne proovide algust kirjutada näidend/dramatiseering ja lepitakse kohe kokku, et seda arendatakse koostöös trupiga kuni esietenduseni välja.
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Dramaturg ei saa ühekordset autoritasu. Selle asemel sõlmib teater dramaturgiga lavastusdramaturgi lepingu vastavalt teatri heaks töötatava perioodi pikkusele ning maksab sellele pikkusele vastavat tasu. Näiteks 2 kuud eeltööd enne proovide algust + 2 kuud proove = 4 kuu töötasu (kultuuritöötaja miinimum). Lepingus fikseeritakse ka lavateksti autorsuse määrad (kas autoriõigus kuulub täielikult Lavastusdramaturgile või on tegu koosloomega, kus Lavastaja ja/või trupp on võrdsed kaasautorid).

Situatsioon 5
Lavastaja valib ühe klassikalise näidendi, mida ise olulisem määral kohendab. Kas tal on õigust saada selle eest tasu?
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Lavastaja ei saa nõuda lavastusdramaturgi tasu. Väikeses mahus teksti muutmist loetakse lavastaja tööülesannete hulka. Kui tekstis tehtud muudatused on ulatuslikud, nii et lavastajast saab lavateksti kaasautor, siis on lavastajal õigus saada ühekordset tasu ning autoritasu protsenti (vastavalt dramatiseeringu määradele).

Situatsioon 6
Lavastaja helistab dramaturgile ja palub: „tulla mõnda proovi vaatama ja natukene tekstiga aitama.”
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Dramaturgil on lühiajalise töö eest õigus saada tunnihinna alusel tasustatud.

Situatsioon 7
Kogu lavatekst sünnib proovide käigus trupi ühise loomingu tulemusel, kuid lavastusdramaturg on see, kes teksti kirja paneb. Kes on teksti autor?
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Teksti autorsuse määrad lepitakse kirjalikult kokku hiljemalt esietenduseks (kas autoriõigus kuulub täielikult Lavastusdramaturgile või on tegu koosloomega, kus Lavastaja ja/või trupp on võrdsed kaasautorid). Vastavalt lepingus määratud autorsusele jaguneb ka autoritasu protsendilt tekkiv tulu. Koosloomemeetodi puhul ei ole ühelgi trupi liikmel, k.a lavastusdramaturgil, õigust saada lisaks lepingus määratud töötasule ühekordset autoritasu.

Situatsioon 8
Dramaturg annab näidendi või dramatiseeringu õigeaegselt teatrile ja lavastajale üle. Prooviprotsessis ta ei osale, kuid näeb peaproovides või esietendusel, et tema teksti on proovide käigus suures mahus muudetud ning muudatusi ei ole temaga kooskõlastatud.
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Teose autoriõigused kuuluvad autorile. Kõik suuremahulised muudatused tuleb autoriga kooskõlastada. Autoril on õigus keelata lavastuse edasi mängimist.

Situatsioon 9
Dramaturgile esitatakse suuliselt näidendi või dramatiseeringu tellimus. Dramaturg alustab kirjutamisega. Enne teksti üleandmist teatatakse aga talle, et teatri plaanides on tulnud ette muudatusi ning teksti ei vajata.
Lahendus vastavalt uuele lepingule:
Töö alustamise eelduseks on kirjalikult fikseeritud tellimus (võib olla ka e-kiri, ei pea olema tingimata allkirjastatud leping). Kirjalikus tellimuses peab olema fikseeritud töö maht, tähtaeg, tasustamise kord ja tellimusest taganemisel mõlema poole õigused/kohustused.