Teatri ja lavastaja vahel sõlmitava lepingu üldiste tingimuste kokkulepe 2016.a

TEATRI JA LAVASTAJA VAHEL SÕLMITAVA LEPINGU ÜLDISTE TINGIMUSTE KOKKULEPE

Tallinn (kuupäev digikonteineris)

Eesti Lavastajate Liit, reg. kood 80036756, mida esindab juhatuse esimees Jaanika Juhanson
ja
Eesti Etendusasutuste Liit, reg. kood 80232055, mida esindab juhatuse esimees Priit Raud
(edaspidi Pool või Pooled), sõlmisid etendusasutuse ja lavastaja vahelise lepingu tingimuste kokkuleppe (edaspidi Kokkulepe) järgnevalt:

1. OBJEKT
1.1. Käesoleva Kokkuleppega lepivad Pooled kokku teatrite ja lavastajate vahel sõlmitavate lepingute üldistes tingimustes, millest Pooled õiguste ja kohustuste määramisel lähtuvad.

2. MÕISTED
2.1. Kokkulepe – Poolte vahel sõlmitava etendusasutuse ja lavastaja vahelise lepingu tingimuste kokkulepe.
2.2. Leping – Kokkuleppest lähtuval Poolte liikmeks olev etendusasutuse- või organisatsiooni (edaspidi Teatri) ja lavastaja (edasipidi Lavastaja) vahel Teatri poolt toodetava(te) ja Lavastaja poolt lavastatava(te) lavastus(t)ega seotud Teatri ja Lavastaja õigusi ja kohustusi sätestav leping.
2.3. Teater – Lepingu Pooleks olev Teater, keda esindab käesolevas Kokkuleppes Eesti Etendusasutuste Liit.
2.4. Lavastaja – Lepingu Pooleks olev lavastaja, keda esindab käesolevas Kokkuleppes Eesti Lavastajate Liit.
2.5. Koosseisuline lavastaja – Lavastaja, kellel on Teatriga sõlmitud tähtajaline või tähtajatu tööleping.
2.6. Külalislavastaja – Lavastaja, kellega on sõlmitud ühekordne leping teatud kindla Lavastuse lavastamiseks.
2.7. Lavastus – teos AutÕS § 4. tähenduses.
2.8. Miinimumtöötasu – valitsuse, tööandjate ja töövõtjate töötasuläbirääkimistel kokkulepitud miinimumtöötasu konkreetsetele töötajate gruppidele.
2.9. Etendus – Lavastuse avalik esitamine AutÕS § 10.lg.3. tähenduses.
2.10. Etendustasu – Tasu Autori varaliste õiguste eest lisaks esitatud Etenduse eest, millest pole kinni peetud tulu- ja töötuskindlustusmaksu.
2.11. Akadeemiline erialane kõrgharidus – käesoleva Kokkuleppe kontekstis mõistavad Pooled kõrgharidust, mis on omandatud etenduskunstide erialadel.
2.12. Proov – koha, aja ja tegevusega määratletud Lavastuse loomeprotsess, mille käigus analüüsitakse, harjutatakse, täpsustatakse ja kinnistatakse Lavastuse erinevaid komponente.
2.13. Taastusproov – proov Lavastuse taastamiseks, proov uute näitlejate sisseõpetamiseks või lavastuse kohandamiseks uuele lavale.
2.14. Lisaproov – Esietendusejärgne proov Lavastuse kunstilise kvaliteedi parandamise eesmärgil, mis viiakse läbi Lavastaja initsiatiivil, kooskõlastatult vajadusel Teatriga.
2.15. Mängukava – etenduste toimumisajad kuupäevade kaupa.
2.16. Täismahuline lavastus – Lavastus, mille teostamiseks on läbi viidud vähemalt 40 (nelikümmend) proovi (neist vähemalt 12 lavaproovi dekoratsiooniga).
2.17. Väikesemahuline lavastus – Lavastus, mille teostamiseks on läbi viidud vähemalt 25 (kakskümmend viis) proovi (neist vähemalt 8 lavaproovi dekoratsiooniga).
2.18. Eelleping – kirjalik kokkulepe, mis sõlmitakse Teatri ja Lavastaja vahel ja mis on aluseks Lavastuse ettevalmistamise alustamiseks.

3. LEPINGU SÕLMIMINE
3.1. Leping vormistatakse kirjalikult selges ja korrektses eesti keeles vähemalt kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks originaaleksemplar jääb Teatrile ja teine originaaleksemplar jääb Lavastajale.
3.2. Lepingu täitmisel lähtuvad pooled eelkõige seadusandlikust regulatsioonist, Eesti Etendusasutuste Liidu ja Eesti Teatriliidu vahel 15.12.2014 sõlmitud Eesti teatritöötajate kollektiivlepingust ning käesolevas Kokkuleppes sisalduvatest tingimustest.

4. LEPINGU KESTUS JA UUENDAMINE
4.1 Koosseisulise lavastajaga sõlmib Teater Lepingu vähemalt üheks Teatri hooajaks.
4.2 Pooled peavad soovitavaks Lepingu pikendamisest või üles ütlemisest ette teatada vähemalt 4 (neli) kuud.
4.3 Külalislavastajaga sõlmib Teater Lepingu konkreetse Lavastuse lavastamiseks.
4.4 Lepingu lõpetamine toimub Lepingus ja seadustes sätestatud alustel ja korras.

5. LEPINGU MAHT JA TASU
5.1 Täistööajaga töötav Koosseisuline lavastaja on kohustatud lavastama kuni 2,5 lavastust 1 (ühe) aasta jooksul.
5.2 Akadeemilise erialase kõrgharidusega Koosseisulise lavastaja töötasu on võrdne vähemalt vastava Miinimumtöötasuga.
5.3 Külalislavastajale maksab Teater Lavastuse eest tasu (edaspidi Tasu) järgmiselt:
5.3.1 Täismahulise lavastuse eest vähemalt 4,5 kordse Miinimumtöötasu;
5.3.2 Väikesemahulise lavastuse eest vähemalt 3 kordse Miinimumtöötasu.
5.4 Kui lepingus ei ole kokku lepitud teisti, makstakse Külalislavastajale Tasu järgnevalt:
5.4.1 25% Tasust ühe nädala jooksul pärast Lepingu sõlmimist;
5.4.2 25% Tasust ühe nädala jooksul pärast Lavastuse esimese proovi toimumist;
5.4.3 50% Tasust ühe nädala jooksul pärast Lavastuse esietenduse toimumist.
5.5 Kui Külalislavastaja elukoht ei ole Lepingust tuleneva töö asukoha linnas või vallas või selle naaberlinnas või –vallas, korraldab Teater oma kulul või kompenseerib Külalislavastaja majutuse või transpordi elukohta, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisti.
5.6 Lavastuse Taastusproovide eest Teatri poolt Lavastajale makstav tasu sätestatakse Lepingus. Lavastuse ühe taastusproovi tasuks on suurus, mis saadakse Lepingu summa jagamisel Lavastuse väljatoomiseks tegelikult kulunud proovide arvuga, kui Lepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

6. TEATRI JA LAVASTAJA VAHELINE KOOSTÖÖ
6.1 Koosseisuline lavastaja võtab osa Teatri repertuaariplaanide väljatöötamisest ja osaleb ka teiste Teatrit puudutavate loominguliste küsimuste arutamisel.
6.2 Teater ja Lavastaja lepivad kokku Lavastuse väljatoomise vähemalt 6 kuud enne esietendust, mille kohta soovitatavalt sõlmitakse Eelleping.
6.3 Teater ja Lavastaja sõlmivad Lepingu hiljemalt 2 (kaks) kuud enne uuslavastuse kavandite vastuvõtmist Teatri poolt.
6.4 Lavastaja teeb enne Lepingu sõlmimist ettepaneku Teatrile loominguliste ülesannete jaotuseks Lavastuses, lavastatava teose tõlkija, kunstniku, koreograafi ning teiste vajalike spetsialistide kohta. Lavastaja arvestab töö planeerimisel ja lavastusgrupi moodustamisel teatri tööplaani ja eelarveliste võimalustega. Konsensus saavutatakse läbirääkimiste käigus.
6.5 Vähemalt 1 (üks) kuu enne uuslavastuse Proovide algust on lõpule viidud järgmised toimingud või saavutatud kokkulepped:
6.5.1 Teatri ja Lavastaja vahel on saavutatud kokkulepe Lavastuse osatäitjate, loomingulise koosseisu ja tehnilise töörühma suhtes;
6.5.2 Teatri poolt on sõlmitud kõigi Lavastusega seotud töötajatega vajalikud lepingud;
6.5.3 koostatud on Lavastuse üldine proovikava (nädala proovikava koostatakse jooksvalt), fikseeritud on lavaproovide ja peaproovide arv ja esietenduse kuupäev;
6.5.4 kirjalikult on kinnitatud Lavastuse kavandid (dekoratsiooni, kostüümi ja grimmi kavandid, rekvisiidi nimekiri, heli, valguse, video ja eriefektide tehnilised lahendused) ning lavaruumi (mängupaiga) tehnilised tingimused ja spetsiifilised nõudmised, milliste muutumisel asendab Teater need samaväärsetega.
6.6 Vastavalt Teatri uuslavastuste väljatoomise korrale töötavad Lavastaja ja Teater koostöös ja õigeaegselt välja iga järgmise nädala detailse prooviplaani, kus on nimeliselt märgitud kõik proovis osalevad kunstilised ja tehnilised töötajad, abipersonal, üldised tehnilised vahendid, eraldi välja toodud tehnilised erivahendid jms.
6.7 Ilma poolte kokkuleppeta on keelatud pärast Lavastuse esietenduse toimumist muuta Lavastuse režiid (sealhulgas valgus- ja helipartituuri), osatäitjaid, kujundust ja kostüüme.
6.8 Proovide käigus ilmnenud vajaduse kohta muuta dekoratsioone, kostüüme jt kujunduselemente lepitakse viivitamatult kokku Teatri ja Lavastaja vahel eraldi. Kokkulepe saavutatakse läbirääkimiste käigus.

7. LAVASTAJA KOHUSTUSED
7.1 Lavastaja kohustub:
7.1.1 kinni pidama kinnitatud Lavastuse kavanditest, Proovide arvust ning ajakavast;
7.1.2 kinni pidama Teatri sisekorrast, uuslavastuste väljatoomise korrast ning kehtivatest töökaitse, tuleohutuse jms. nõuetest;
7.1.3 osalema oma Lavastuse reklaamikontseptsiooni (plakatid, tele- ja raadioklipid jne.) ning turundusplaani väljatöötamisel ja teostamisel.
7.1.4 jälgima Lavastust kogu selle Teatri mängukavas oleku vältel vastutades Lavastuse kunstilise taseme eest kuni Lavastuse etendamise lõpuni. Vajadusel kohustub Lavastaja tasuta andma Lavastuses osalejatele täiendavaid suuniseid jms, tegema Lavastuses täpsustusi ja korrektiive ning viima tasuta läbi täiendavaid Lisaproove.

8. LAVASTAJA ÕIGUSED

8.1 Lavastajal on õigus:
8.1.1 nõuda Teatrilt Lavastuse esietenduse edasi lükkamist, kui Lavastajast mitteolenevatel põhjustel ei ole toimunud kokkulepitud arv Lavastuse Proove (sealhulgas kokkulepitud arv lava- ja peaproove);
8.1.2 nõuda Teatrilt Taastusproovi, vajadusel ka lava- ja orkestriproove, kui Lavastust ei ole etendatud enam kui 1 (üks) kuu.

9. TEATRI KOHUSTUSED
9.1 Teater kohustub:
9.1.1 tagama Lavastuse teostamise vähemalt eelnevalt kokkulepitud eelarve mahus;
9.1.2 tagama Lavastajale eelnevalt kokkulepitud Proovide arvu, sealhulgas lava- ja peaproovide arvu, koos kõigi vajalike näitlejate ja tehniliste töötajate osavõtul;
9.1.3 lükkama Lavastaja nõudmisel edasi Lavastuse esietenduse tähtaja, kui Lavastajast mitteolenevatel põhjustel ei ole toimunud kokkulepitud arv Proove;
9.1.4 võimaldama Lavastaja nõudmisel Taastusproovi, vajadusel ka lava- ja orkestriproove, kui Lavastust ei ole etendatud enam kui 1 (üks) kuu;
9.1.5 kooskõlastama Lavastajaga Taastusproovide ajakava Mängukava planeerimise etapis;
9.1.6 Lavastuse või selle osade reklaamimisel või publiku informeerimisel märkima Lavastaja nime, kui Teater ja Lavastaja ei ole eelnevalt kirjalikult kokku leppinud teisiti;
9.1.7 kaasama Lavastajat Lavastuse turundusplaani ning reklaamikontseptsiooni (plakatite, tele- ja raadioklippide kujundus ja teostamine, Lavastuse katkendite avalik esitamine jne.) väljatöötamisel ning teostamisel;
9.1.8 kooskõlastama Lavastajaga:
9.1.8.1 Lavastuse või selle katkendite televisiooni otseülekandega ning videosalvestamisega ja külalisetendustega seotud olulised tingimused;
9.1.8.2 Lavastuse osade kasutamise väljaspool teatri kinnitatud Etenduste Mängukava.

10.FORCE MAJEURE
10.1 Kohustuse rikkumine on vabandatav ainult olukorras, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu (force majeure) tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saa mõjutada ja mõistuslikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
10.2 Kui tööplaani muudetakse põhjusel, mida võib kvalifitseerida kui force majeure, on mõlemad pooled kohustatud püüdlema graafikusse tagasijõudmist. Kui see pole võimalik Lavastaja, kunstniku või töörühma hinnangul ilma kunstilist kvaliteeti ohustamata, tehakse uus tööplaan.

11. LEPINGUST TULENEVAD ERIMEELSUSED
11.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Teatri ja Lavastaja vaheliste läbirääkimiste teel. Vajadusel või kui seda nõuab Teater või Lavastaja kaasatakse läbirääkimistele ka Eesti Lavastajate Liidu ja Eesti Etendusasutuste Liidu esindajad.
11.2 Kokkuleppe mittesaavutamisel laheneb vaidluse kohus või muu vastavat pädevust omav organ.

12. LEPINGU MUUD SÄTTED
12.1 Teater ja Lavastaja lähtuvad Lepingust tulenevates omavahelistes suhetes Lavastuse hea käekäigu, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, Kokkuleppest ning seadustest.

13. KOKKULEPPE KEHTIVUS
13.1 Kokkulepe jõustub allkirjastamisest mõlema Poole poolt ja on sõlmitud määramata tähtajaga.
13.2 Kokkulepe kehtib 3 kuud pärast ühe osapoole kirjalikku taotluse esitamist Lepingu tingimuste ja sellest tulenevalt Kokkuleppe tingimuste muutmiseks või Kokkuleppest üles ütlemiseks.

POOLTE REKVISIIDID
Eesti Lavastajate Liit Eesti Etendusasutuste Liit
Reg. kood: 80036756 Reg. kood: 80232055
Uus 5, 10111 Tallinn Kreutzwaldi 2a, 44314 Rakvere
Tel: +372 646 4517 Postiaadress: Lai 23, 10133 Tallinn
E-post: eneken@lavastajateliit.ee Tel: +372 556 149 72
E-post: info@eeteal.ee

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
_____________ _____________
Jaanika Juhanson Priit Raud
Juhatuse esimees Juhatuse esimees

LISAD:
1. Lisa 1. – Eesti Lavastajate Liidu liikmete nimekiri
2. Lisa 2. – Eesti Etendusasutuste Liidu liikmesteatrite nimekiri
3. Lisa 3. – Eellepingu soovituslik vorm
4. Lisa 4. – Lavastusprotsessi kirjeldus